Vergoeding/verwijzing “Specialistische GGZ”
De behandeling voor psychotherapie kan alleen voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komen na verwijzing door de huisarts waarop vermeld staat “Verwijzing naar Specialistische GGZ”.
Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar ik geen overeenkomst mee heb afgesloten, dient u in eerste instantie zelf te betalen.
De ziektekostenverzekeraars vergoeden niet op basis van consulten, maar op ‘prestatiebasis’. Dat wil zeggen, dat u na een jaar, of na eerdere afsluiting van de behandeling, de declaratie bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. Sommige zorgverzekeraars vergoeden rond de 60-70% van de behandelingen bij psychotherapeuten waar zij geen overeenkomst mee hebben. Informeert u hiernaar bij uw zorgverzekeraar.
Een restitutiepolis biedt de ruimste (soms tot 100%) mogelijkheid van vergoeding als ik geen contract met een ziektekostenverzekeraar heb.

Problemen met als hoofddiagnose Beroeps/Werkprobleem, Partner-relatie probleem, Levensfase- en Identiteitsprobleem worden sinds 01-01-2013 niet meer vergoed door de ziektekostenverzekeraars.
Soms wordt vanuit de aanvullende polis wel een deel vergoed. Het is zinvol dit na te vragen.

Eigen risico
Psychotherapeutische hulp vanuit de Basis GGZ en vanuit de Specialistische GGZ valt onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag, dat U eerst zelf moet betalen voordat de zorg, die in het basispakket zit, vergoed wordt door de Ziektekostenverzekeraar.

No show
No show wordt vanaf 01-01-2012 niet langer vergoed door de zorgverzekeraars. Indien u een afspraak niet 24 uur van te voren afzegt of helemaal niet afzegt, zal de afgesproken sessie bij u in rekening worden gebracht.
Het huidige gehanteerde no show tarief is € 98,00

Niet vergoed
Supervisies, leertherapieën, counseling of coaching worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Wel zijn deze deels aftrekbaar voor de belastingen.

Privacy
Ik ben gehouden aan een beroepsgeheim; alles wat u met mij bespreekt is vertrouwelijk. Met uw schriftelijke toestemming wordt uw huisarts op de hoogte gebracht van het onderzoek, de diagnose en het voorgestelde behandelplan. Ik zal deze brief van te voren met u bespreken.

Kwaliteit van de behandeling
De kwaliteit van de behandeling wordt gewaarborgd door de verschillende beroepsver-enigingen; na- en bijscholing en intervisies (periodiek overleg met een groep collega’s over de geanonimiseerde inhoud van lopende behandelingen).

wachttijd
De wachttijd is een maand.

Privacystatement
Regina van Gelderen werkt volgens de AVG, zie het Privacystatement.

 

Als u meent dat er in de behandeling verwijtbare fouten zijn gemaakt en u in uw ogen bij mij onvoldoende gehoor voor uw bezwaren heeft gevonden, kunt u zich wenden tot de beroepsverenigingen.

Kwaliteitsstatuut GGZ